WOOD: Curly Koa bowl (Acacia koa)
SIZE: 11" W. x 8" H. (27.9 cm x 20.3 cm)
PRICE: Sold